latviešu

Kadastra departaments ir sagatavojis atbildi uz Jūsu uzdoto jautājumu: Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215. punktam apgrūtinājumu plānā attēlo visus nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus […]. Savukārt atbilstoši minēto noteikumu 218.punktam […] Apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas attēlo tā, lai viennozīmīgi un nepārprotami vizualizētu katru apgrūtinājuma aizņemto teritoriju. […]. Līdz ar to aktualizējot apgrūtinājumu plānu tajā ir jānorāda visu apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas. Papildus paskaidrojam, ka aizsargjoslu veidus un to funkcijas, izveidošanas pamatprincipus un aprobežojumu noteikšanu, aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību, saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās reglamentē Aizsargjoslu likums. Aizsargjoslu likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma trešo daļu metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem, izstrādā Ekonomikas ministrija un saskaņā ar 59.panta pirmo daļu ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

krievu

Кадастровый отдел подготовил ответ на ваш вопрос: Согласно пункту 215 правил Кабинета министров № 1019 «Правила земельно-кадастровой съемки» в плане обременения отражаются все обременения объекта недвижимости […]. В свою очередь, согласно пункту 218 упомянутого Положения […] Обременение оккупированных территорий должно быть представлено таким образом, чтобы однозначно и однозначно визуализировать каждую обременяемую оккупированную территорию. […]. Поэтому при обновлении плана обременений в нем должны быть указаны площади, занятые всеми обременениями. Кроме того, поясняем, что типы защитных зон и их функции, основные принципы установления и определения ограничений, порядок содержания и контроля состояния защитных зон, ограничения хозяйственной деятельности в защитных зонах регулируются Законом о защитных зонах.Часть первая статьи 16 Закона о защитных зонах устанавливает, что защитные зоны по всем типам и принадлежащим электрическим сетям, их оборудованию и конструкциям определяются для обеспечения работы и безопасности электрических сетей, их оборудования и конструкций. В соответствии с частью третьей Закона о защитных зонах Минэкономики разрабатывает проект методики определения защитных зон вдоль электрических сетей и в соответствии с частью первой статьи 59 правил Кабинета министров № 982 «Методика определения защитных зон объектов энергетической инфраструктуры».

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)