latviešu

Tā kā Jūs arī minat, ka iezīmētā platība aktā par konstatēto neatbilstību - 0.0161 ha ir Ronīšu ielas zemes vienības sastāvā, tad tā nevar būt starpgabals, tā ir z.v. 54860130492 platībā. Protams, apsekošanā ir jāuzklausa īpašnieku viedokļi par robežas atrašanos apvidū, līdz ar to neatbilstības risinājumi var būt vairāki. Bet, skatoties pēc zemes vienību sastādītajiem dokumentiem un Jūsu pievienotās datnes, tad, ja īpašniece z.v. 54860130056 arī norāda, ka robeža iet pa ceļa malu z.v. 54860130586 pusē – pa jūsu uzmērītajām robežzīmēm, tad risinot neatbilstību šīs zemes vienības robežas saslēgtos kopā un noskaidrotos ka z.v. 54860130492 jau pirms sadales bija nekorekti noteikta robeža robežposmā 672 – 1137 un šādā veidā nebija iespējams veidot ielas pagrieziena pagarinājumu. Tādā gadījumā, Ronīšu ielai zemes robeža ietu pa punktiem 6*- 672 – 2331 un starpgabals neveidojas, jo Ronīšu ielai robeža ir noteikta pa punktiem 6* un 672, līdz ar to tās robeža nevar būt “atrauta” no tiem, kā iezīmēts Jūsu pievienotajā datnē. Norādām, ka lēmumam par situācijas risināšanu, kas skar zemes vienības robežas pieņem tikai un vienīgi sertificēts mērnieks, jo tā ir persona, kas veic darbības apvidū un komunicē ar īpašniekiem. VZD nevar pieņemt šādus lēmumus vai norādīt kā mērniekam labāk būtu jādara.

krievu

Поскольку вы также указываете, что в акте об обнаруженном несоответствии отмеченная территория - 0,0161 га является частью земельного участка на улице Ронишу, то это не может быть промежуточный участок, это z.v. 54860130492. Конечно, при обследовании необходимо прислушиваться к мнению владельцев о расположении границы в этом районе, поэтому может быть несколько вариантов решения проблемы несоблюдения. Но, глядя на документы, составленные земельными участками и прикрепленные вами файлы, то, если собственник з.в. 54860130056 также указывает, что граница проходит по краю дороги з.в. 54860130586 сторона - вдоль ваших измеренных граничных знаков, тогда, разрешив несоответствие, границы этого земельного участка будут соединены вместе и будет обнаружено, что z.v. 54860130492 еще до распределения граница на участке границы 672–1137 была определена неправильно, и таким образом было невозможно создать продолжение поворота.В этом случае земельная граница улицы Ронишу будет проходить по точкам 6 * - 672 - 2331, и промежуточный участок не будет образован, потому что граница улицы Ронишу определяется точками 6 * и 672, поэтому ее граница не может быть «отделена» от них, как отмечено в вашем приложении. в файле. Обращаем ваше внимание, что решение о разрешении ситуации, затрагивающей границы земельного участка, принимает только сертифицированный сюрвейер, так как это лицо, которое осуществляет деятельность на территории и общается с собственниками. SLS не может принимать такие решения или указывать, как геодезист должен работать лучше.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)