latviešu

Procedūra attiecas uz gadījumiem, kad: Nemainot esošās zemes vienības robežas veikta zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, kā rezultātā precizēta zemes vienības platība. Nekustamais īpašums, kuras sastāvā reģistrēta konkrētā kadastrāli uzmērītā zemes vienība, reģistrēts (ierakstīts): 1.1. Kadastra informācijas sistēmā; 1.2. zemesgrāmatā Zemes vienības robežas ir uzmērītas un iesniegts jauns zemes robežu plāns (ierādīta – uzmērīta; uzmērīta – uzmērīta), informāciju padod ZG neatkarīgi no tā, vai mainījusies platība vai nē; Ja zemes vienībai ierakstīta atzīme par koordinātu neatbilstību vai zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā mērnieks konstatējis koordinātu neatbilstību, vai labojis kļūdu ZKU dokumentos, sagatavojot jaunu zemes robežu plānu (galvenais nosacījums - nemainās robežas novietojums); (papildināts 17.05.2017.) Piemēri kļūdas labošanai: labota zemes robežu plāna eksplikācija, nepareizi norādītas koordinātes u.c., kā rezultātā sagatavots jauns zemes robežu plāns (robežas nav mainītas). (papildināts 17.05.2017.) Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas ietvaros mērnieks veicis robežas atjaunošanu uzliekot uz robežas jaunu robežpunktu; Ja mainās zemes vienības platība (zīmju skaits aiz komata) atkarībā no tā, ka mainījusies teritoriālā vienība un zemes vienība atrodas citā administratīvā teritorijā (pilsēta – lauki, lauki – pilsēta); Ja pirmreizējā uzmērīšanā izdalīts cits zemes lietojums un, atkārtoti uzmērot zemes vienību, cits zemes lietojums tiek izdalīts (ja tas šķērso zemes vienību vai ir izdalīts kā sala (piemēram, izdalīta zeme zem elektrolīnijām meža zemēs)), nešķērsojot zemes vienību; Vienlaicīgi ar zemes vienības atkārtotu uzmērīšanu veic citu tā paša nekustamā īpašuma sastāvā esošu un vienā zemes robežu plānā attēlotu zemes vienību kamerālo pārzīmēšanu.

krievu

Процедура применяется в случаях, когда: Без изменения границ существующей земельной единицы была проведена кадастровая съемка земельной единицы, в результате которой была определена площадь земельной единицы. Недвижимость, которая содержит конкретную кадастровую обследованную земельную единицу, зарегистрирована (зарегистрирована): 1.1. Кадастровая информационная система; 1.2.в Земельной книге     Были изучены границы единицы земли, и был представлен новый план границ земли (показан - обследован; обследован - обследован), информация предоставлена ​​ЛП независимо от того, изменилась ли площадь или нет;     Если на единице земли имеется метка для смещения координат или во время кадастровой съемки земли, землеустроитель обнаружил несоответствие координат или исправил ошибку в документах ZKU при подготовке нового плана границы земли (основным условием является неизменное положение границы); (обновлено 17.05.2017)   Примеры исправления ошибок: Объяснение плана наземной границы, неправильно заданных координат и т. Д., В результате чего получается новый план наземной границы (границы не изменились).(обновлено 17.05.2017)       Если в рамках кадастрового обследования земель землеустроитель выполнил реконструкцию границы, установив новый пограничный пункт на границе;     Если площадь единицы земли изменяется (количество десятичных знаков) в зависимости от того, изменилась ли территориальная единица и единица земли находится на другой административной территории (город - поля, поля - город);     Если во время первоначального обследования было определено другое использование земли, и когда земельная единица была повторно обследована, распределяется другое землепользование (если оно пересекает земельную единицу или изолируется как остров (например, земля под линиями электропередачи на лесной земле)) без пересечения земельной единицы;             В то же время, когда проводится повторное обследование земельной единицы, другие единицы земли, принадлежащие к той же недвижимой собственности и изображенные в одном плане границ земли, должны быть переназначены.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)