latviešu

Labdien! Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) Kadastra departamenta Kadastra metodikas daļas sniedz atbildi uz jautājumu, vai Dienests reģistrēs plānus pēc zemes vienības sadales, ja to kopplatība saskaitot ir 0,8139ha, bet zemesgrāmatā reģistrētā platība ir 8100 kv.m. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 2004.gada 12.maija SIA “Mūsu mērnieks” izgatavotais zemes robežu plāns zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440130002 ar platību 0,81 ha platībā. Minētais plāns izgatavots atbilstoši Dienesta 2002.gada 17.aprīļa izdotajai “Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija”, kas apstiprināta ar rīkojumu Nr.156. Minētās instrukcijas 9.2.2.apakšpunktā noteikts, ka mazām, līdz 1,0ha (ieskaitot) zemes vienībām lauku apvidū platību nosaka ar 0,0001ha noteiktību, bet, ja robežas noteiktas pa situācijas elementiem, - ar noteiktību 0,01ha. Tā kā zemes vienības robeža ir noteikta arī pa situācijas elementu – pa Mazā Baltezera krastu, tad robežu plānā platība norādīta ar 0,01ha noteiktību – 0.81ha. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 186.punktam, uzmērot iepriekš instrumentāli uzmērītu zemes vienību, aprēķinātā zemes vienības platība nedrīkst atšķirties no iepriekšējā uzmērīšanā aprēķinātās zemes vienības platības. Ja zemes vienību sadala, visu nodalīto zemes vienību platību summa nedrīkst atšķirties no sadalāmās zemes vienības platības. Noapaļojot radušās platību atšķirības izlīdzina. Tā kā katras uzmērītās zemes vienības platības pēc sadales tiks noteiktas ar 0,0001ha noteiktību, platību summa 0,8139ha noapaļojot sanāk 0,81ha, kas atbilst 2004.gada 12.maijā izgatavotajā zemes robežu plānā norādītajai, tad papildus dokuments -platību neatbilstības akts, nav nepieciešams. Dienests reģistrēs jaunos zemes robežu plānus ar platību noteiktību 0,0001ha. Arī zemesgrāmatā nebūtu pamata šos plānus nereģistrēt.

krievu

Добрый день! Отделы кадастровой методологии Кадастрового управления Государственной земельной службы (далее - Служба) дают ответ на вопрос, будет ли Служба регистрировать планы после раздела земельного участка, если их общая площадь составляет 0,8139 га, но площадь в земельной книге зарегистрировано 8100 кв.м. План границ земельного участка с кадастровым обозначением 80440130002 площадью 0,81 га, подготовленный ООО «Meie mērnieks» 12 мая 2004 года, зарегистрирован в информационной системе государственного кадастра недвижимого имущества. Указанный план подготовлен в соответствии с «Инструкцией по обследованию границ земельных участков», изданной Службой 17 апреля 2002 года и утвержденной Приказом № 156. Подпунктом 9.2.2 указанной инструкции установлено, что для небольших земельных участков до 1,0 га (включительно) в сельской местности площадь определяется с точностью до 0,0001 га, но если границы определяются элементами положение - с достоверностью 0,01 га.Поскольку граница земельного участка также определяется стихией обстановки - вдоль берега Малого Балтэзерс, на межевом плане территория обозначена с точностью 0,01 га - 0,81 га. Согласно пункту 186 правил Кабинета министров от 27 декабря 2011 г. № 1019 «Правила земельно-кадастрового исследования», при измерении ранее измеренной инструментально земельной единицы расчетная площадь земельной единицы не может отличаться от площади земельный участок, рассчитанный в предыдущем обследовании. Если единица земли разделена, сумма площадей всех разделенных единиц земли не может отличаться от площади единицы земли, которая будет разделена. Различия в площади, вызванные закруглением, сглаживаются. Поскольку площади каждой обследованной земельной единицы после распределения будут определены с точностью до 0,0001 га, сумма площадей 0,8139 га округляется до 0,81 га, что соответствует плану сухопутной границы, подготовленному 12 мая 2004 г., затем дополнительная документ - акт несоответствия площадей, не требуется.Служба зарегистрирует новые планы границ земель с определенностью площади 0,0001 га. Также не было бы причин не регистрировать эти планы в земельной книге.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)