latviešu

Tālākajos punktos un pielikumos seko detāla informācija par datu lauku aizpildīšanu. Tā kā atkal ir manāmas kļūdas attiecībā uz dokumenta statusa norādīšanu DDK (tiek jaukti oriģināli un atvasinājumi), lūdzu ņemt vērā: No rajona (pilsētas) tiesām saņemto dokumentu piemēri Datu reģistrācijai/aktualizācijai izmantojami dokumenti ar juridisku spēku: Oriģināli (elektroniskā formā) – dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (edoc formāts vai pdf formāts); Oriģināli (papīra formā) – dokumenti, kas ir parakstīti papīra formā un pārvērsti (digitalizēti) attiecīgajā tiesā (pdf formāts); Atvasinājumi ar juridisko spēku – dokumentu noraksti, izraksti vai kopijas, kas ir apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (edoc formāts vai pdf formāts); – dokumentu noraksti, izraksti vai kopijas, kas ir apliecinātas papīra formā un pārvērstas (digitalizētas) attiecīgajā tiesā (pdf formāts). Papildus par konstatētajām kļūdām attiecībā uz dokumenta autoru, saskaņā ar KAR skatīt zemāk Arvīda ievietoto atsauci uz 7.punktā esošo metadatu veidošanu jāņem vērā, ka DDK tiek lietotas nosaukumu abreviatūras: 4.6. Dokumenta autoram - juridiskai personai norāda pilnu nosaukumu, pēdiņas nelieto: 4.6.1. ja juridiskās personas nosaukumā ietilpst uzņēmējdarbības forma: „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, „valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, „akciju sabiedrība”, „valsts akciju sabiedrība”, „individuālais komersants”, „zemnieka saimniecība”, “bezpeļņas uzņēmums” u.c., tad to ieraksta aiz juridiskās personas nosaukuma abreviatūras formā ar lielajiem burtiem (SIA, VSIA, AS, VAS, IK, ZS, BU). Piemēram, dokumenta autoru Rīgas Latgales priekšpilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums namu pārvalde Krasts norāda kā - Namu pārvalde Krasts BU; 4.6.2. ja iestādes nosaukumā ietilpst vārdi „Latvijas Republikas”, to ieraksta „LR”, izņemot ministrijas, pašvaldības vai Valsts zemes dienesta nosaukumā, kuriem LR neieraksta; Lūdzu ievērot noteiktās pamatprasības, ja ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu rakstiet!

krievu

В следующих разделах и приложениях представлена ​​подробная информация о том, как заполнять поля данных. Поскольку снова возникают ошибки при указании статуса документа в DDK (оригиналы и производные документы смешаны), обратите внимание: Примеры документов, полученных из районных (городских) судов Документы, имеющие юридическую силу, которые будут использоваться для регистрации / обновления данных: Оригиналы (в электронном виде) - документы, подписанные безопасной электронной подписью и отметкой времени (формат edoc или pdf); Оригиналы (бумага) - документы, подписанные в бумажной форме и преобразованные (оцифрованные) соответствующим судом (формат pdf); Деривативы с юридической силой - стенограммы, выписки или копии документов, заверенные безопасной электронной подписью и отметкой времени (формат edoc или pdf); - стенограммы, выписки или копии документов, заверенные в бумажной форме и преобразованные (оцифрованные) соответствующим судом (формат pdf).В дополнение к ошибкам, обнаруженным в отношении автора документа, в соответствии с GER, см. Ниже ссылку Arvid на создание метаданных в параграфе 7. 4.6. Указывается ФИО автора документа - юридическое лицо, кавычки не используются: 4.6.1. если название юридического лица включает форму бизнеса: «общество с ограниченной ответственностью», «государственное общество с ограниченной ответственностью», «акционерное общество», «государственное акционерное общество», «индивидуальный предприниматель», «фермер», «не -коммерческое предприятие »и др., то вводится после наименования юридического лица в виде сокращения прописными буквами (SIA, VSIA, AS, VAS, IK, ZS, BU). Например, автор документа указана некоммерческой организацией Совета домов Krasts as - Домсовет Krasts BU; 4.6.2.если в названии учреждения есть слова «Латвийская Республика», в нем указывается «LR», за исключением наименования министерства, самоуправления или Государственной земельной службы, для которых LR не указывается; Пожалуйста, соблюдайте основные требования, если у вас есть вопросы или проблемы, пишите!

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)